Huishoudelijk reglement

Artikel 1
De naam van de vereniging MORGEN is samengesteld uit de beginletters van de woorden Management, Organisatie, Rationalisatie, Genetica, Economie en Netwerken.

Artikel 2
Het gewone lidmaatschap wordt verkregen op voordracht van minimaal één lid. Het gewone lid moet aan de volgende eisen voldoen:

  • het instemmen met het doel en streven van de vereniging
  • het hebben van een minimaal leveringsquotum. De minimumgrens wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld
  • het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding
  • sociaal en maatschappelijk geëngageerd zijn

Over de toelating van een gewoon lid beslist de algemene vergadering.

Artikel 3
Het buitengewoon lidmaatschap wordt verkregen op voordracht van het bestuur. Over de toelating van een buitengewoon lid beslist de algemene vergadering. Als buitengewoon lid kunnen ondermeer worden toegelaten adviseurs op het gebied van management, bedrijfseconomie, veevoeding, kredietwezen, landbouwbeleid, zuivel-bedrijfsleven en gezondheidszorg.

Artikel 4
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging geldelijk steunen. De aanmelding dient schriftelijk bij het bestuur te geschieden. Over de toelating van een donateur beslist het bestuur.

Artikel 5
De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De jaarlijkse algemene vergadering stelt tevens de minimum bijdrage van de donateurs vast.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een administrateur/boekhouder in dienst van de vereniging te nemen, om de secretaris en de penningmeester bij te staan in het verrichten van zijn/haar taak.

Artikel 7
De bestuursleden treden af vier jaren na hun benoeming, of, in het geval zij zijn benoemd in een tussentijdse vacature, op het moment dat degenen in wiens plaats zij zijn benoemd zou zijn afgetreden. Bestuursleden kunnen 1 maal worden herkozen. Met uitzondering van de voorzitter en bestuursleden op persoonlijke titel kunnen bestuursleden in totaal dus slechts acht jaar zitting in het bestuur hebben.

Artikel 8
Bestuursvergaderingen worden tenminste twee keer per jaar uitgeschreven door het dagelijks bestuur. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo vaak de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

Artikel 9
De secretaris is speciaal belast met het verzorgen van de correspondentie, het notuleren van vergaderingen, het archief, de ledenlijst en andere secretariële werkzaamheden. Hij organiseert ook de verenigingsactiviteiten.

Artikel 10
De penningmeester is speciaal belast met het financieel beheer van de vereniging. Elk jaar wordt door hem/haar voor het komende verenigingsjaar een begroting opgesteld. Jaarlijks maakt hij/zij een financieel jaarverslag.

Artikel 11
Naast de in artikel 13 van de statuten genoemde algemene vergadering wordt jaarlijks nog een tweede algemene vergadering gehouden.

Artikel 12
De leden hebben de bevoegdheid om voorstellen in te dienen bij het bestuur ter behandeling in de algemene vergadering. Deze voorstellen dienen te zijn voorzien van een summiere toelichting en tenminste één maand voor de betreffende algemene vergadering worden ingediend.

Artikel 13
Het bestuur heeft de bevoegdheid gewestelijke commissies in te stellen, voor een nadere uitwerking van onderwerpen verband houdende met de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur kan de secretaris van de vereniging benoemen tot secretaris van de in dit artikel bedoelde commissies.

Artikel 14

In alle gevallen waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 15
Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering op overeenkomstige wijze als omschreven in artikel 17 van de statuten.

 

  • Inloggen